Stanovy

Stanovy TEREŇÁKY SUZUKI o.s.

Preambule

”Tereňáky Suzuki o.s.” je dobrovolné sdružení majitelů a příznivců všech terénních vozidel značky Suzuki.

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1. název sdružení je ”Tereňáky Suzuki o.s.” (dále jen ”sdružení”)

2. sídlem sdružení je Jiří Mandík - adresa: Spojovací 92 Komárov 26762

3. sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou

4. charakter sdružení - sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují majitele a příznivci všech terénních vozidel značky Suzuki, k aktivitám ve smyslu občanské společnosti a rozvoji občanské společnosti v této oblasti

čl. II

Cíle činnosti

1. sdružit majitele všech terénních vozidel značky Suzuki (dále jen Suzuki)

2. sdružit příznivce všech terénních vozidel značky Suzuki

3. výměny zkušeností s technickými okolnostmi provozu terénních vozidel značky Suzuki

4. působit na dovozce náhradních dílů na starší vozidla o rozšíření sortimentu náhradních dílů terénních vozidel značky Suzuki

5. pomoci členům sdružení radou i v praxi při provádění úprav terénních vozidel značky Suzuki, tak aby splňovala i po úpravě podmínky provozu na veřejných komunikacích

6. výměny zkušeností s prováděním úprav terénních vozidel značky Suzuki

7. uspořádat nejméně1x do roka setkání majitelů terénních vozidel značky Suzuki

8. v rámci setkání majitelů terénních vozidel značky Suzuki, uspořádat soutěž v jízdě zručnosti těmito vozidly, malou soutěž v trialu a vedlejší soutěže pro manželky (či manžele) a děti účastníků setkání

9. dbát aby členové sdružení využívali k provozu pouze komunikace a pozemky k tomu určené, nepoškozovali provozem svých vozidel životní prostředí a naopak pokusit se navázat spolupráci s ochránci životního prostředí a nabídnout specifické vlastnosti a schopnosti svých vozidel při činnosti různých organizací zabývajících se ochranou životního prostředí, jako je úklid a odvoz odpadů a odpadků z těžko přístupných lokalit. Nabídnout pomoc při živelných pohromách a při odstraňování škod po jejich skončení. Touto činností přispět k urovnání vztahů mezi příznivci ochrany přírody a příznivci motorismu a dokázat, že i příznivce motorismu má vztah k přírodě

10. působit na mládež, které motorismus nabídnout jako společensky přijatelnou variantu trávení volného času

11. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V obci (okrese, obvodu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

čl. III.

Doba trvání

1. sdružení se zakládá na dobu neurčitou

čl. IV.

Vznik a zánik členství

1. členem sdružení se může stát každý majitel nebo příznivce všech terénních vozidel značky Suzuki

2. členem sdružení se může stát dále každá fyzická osoba, která má zájem prosazovat myšlenky a cíle sdružení

3. členství ve sdružení vzniká dnem doručení přihlášky do sídla sdružení nebo určenému jednateli a zaplacením členského poplatku

Členství ve sdružení zaniká:

a) zánikem sdružení

b) ke dni doručení písemného oznámení Radě sdružení o vystoupení člena

c) zrušením členství na základě rozhodnutí 2/3 většiny Rady sdružení pro opakované neplnění poviností člena sdružení

d) nezaplacení členského poplatku do konce ledna

e) smrtí člena

čl. V.

Práva a povinnosti členů

1. Práva člena sdružení

a) účastnit se Valné hromady členů sdružení

b) podávat návrhy Radě sdružení a žádat jejich projednání

c) být informován o činnosti Rady sdružení, včetně hospodaření

2. Povinnosti člena sdružení

a) dodržovat stanovy sdružení

b) respektovat usnesení sdružení a Valné hromady

c) platit včas schválené členské příspěvky, splatnost členského poplatku je 31.12.  –   výši členského poplatku na další rok odhlasuje valná hromada

čl. VI.

Organizační struktura a orgány Asociace

1. Valná hromada sdružení

a) je nejvyšším orgánem sdružení a schází se podle potřeby, minimálně jedenkrát za rok

b) přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů

c) je usnášení schopná, je-li přítomna 1/3 z celkového počtu členů

d) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku sdružení schvaluje rozpočet výkonného výboru

e) volí zástupce do Rady sdružení

f) schvaluje výši členských příspěvků

g) schvaluje změnu stanov

h) rozhoduje o zániku sdružení

2. Rada sdružení

a) je výkonným a řídícím orgánem

b) má 5 členů

c) v čele stojí předseda, kterého volí Rada sdružení na dobu jednoho roku

d) předseda řídí činnost sdružení a je jejím statutárním zástupcem

e) předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Rady sdružení

f) usnesení Rady sdružení se přijímá většinou hlasů přítomných členů

g) Radu svolává předseda nebo jiný pověřený člen rady nejméně dvakrát ročně

h) Rada sdružení může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů, Rady sdružení a který nesmí být v rozporu s stanovami. Ustavení jednacího řádu, které je v rozporu s těmito stanovami je neplatné

i) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení příspěvků od členů sdružení

j) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku sdružení

k) rada sdružení může udělit např.za zásluhy o propagaci sdružení tzv. „čestné členství“ jehož udělením získává čestný člen práva člena o.s. s tím, že nemá povinost platit členské poplatky

l) rada může povolit odložení členských poplatků pro členy sdružení  ve finanční nouzi – tj. ztráta zaměstnání, nemoc  apod. žádost člena o odložení členského poplatku posoudí rada sdružení

3. Revizní komise

a) počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada

b) revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru

c) vlastní revize hospodaření se provádí 1x ročně

čl. VII.

Zásady hospodaření

1. hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy

2. prostředky na svoji činnost získává sdružení:

a) z členských příspěvků, jejichž výši navrhuje Rada sdružení

b) z darů, dotací a odkazů

c) z příjmů z vlastní činnosti

čl. VIII.

Zánik sdružení

1. sdružení zaniká, pokud se pro její zánik vysloví alespoň 2/3 většina řádných účastníků Valné hromady

2. pro případ likvidace sdružení se na stejné Valné hromadě ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku organizace

3. v případě, že se v kalendářním roce nesejde valná hromada a nebo nebude usnášeníschopná musí se sejít během ledna následujícího roku rada sdružení a rozhodne o ukončení  činnosti sdružení a nebo o jiném opatření, které umožní další činnost sdružení, např. ukončení  členství členů, kteří jsou dlouhodobě pasivní  apod.

 

čl. IX.

Závěrečná ustanovení

1. ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy

2. tyto stanovy byly přijaty na ustavující schůzi sdružení  v Kozlech dne 5.1.2009 a doplněny a odsouhlaseny valnou hromadou na akci „Radarka“ dne 3.11.2012 a valnou hromadou v Jihlavě 9.2.2013

Přihlášení

Copyright © 2016 Tereňáky Suzuki o.s. All Rights Reserved.